Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het exclusieve recht van de maker of een eventuele rechtverkrijgende van een werk van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen of, hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Een andere naam voor auteursrecht is copyright. Auteursrecht wordt automatisch toegekend aan elk creatief werk waarbij de auteur het werk niet hoeft te laten registreren en ook geen aanvraag hoeft te doen om de rechten te verkrijgen. Wel wordt geadviseerd om een bewijs te bewaren van hoe een werk is gemaakt. Dit kunt u doen door iets vast te leggen bij een notaris of een i-depot te verrichten. Het i-depot is een wettelijk bewijsmiddel dat uw werk een datumstempel geeft. Dit bewijst dat uw creatie op een bepaalde datum bestond. De auteur mag altijd zelf bepalen wat er met zijn of haar werk gebeurt. Voor elke vorm van verspreiding door anderen, is dan ook toestemming vereist van de auteur, of auteurs als er meerdere mensen hebben meegewerkt aan het werk. De auteur(s) mag een vergoeding vragen voor het verspreiden van het werk.

Welke vereisten zijn er nodig voor auteursrechtbescherming?

Als een werk auteursrechtbescherming krijgt, is dat voor 70 jaar. Dit gaat in na de dood van de maker of op het moment van openbaarmaking. Alleen originele werken worden door auteursrecht beschermd. Wanneer u gebruik wilt maken, voor een werk dat u gemaakt heeft, van auteursrechtbescherming, dan moet het werk voldoen aan bepaalde eisen. Wanneer voldoet een werk aan auteursrechtbescherming? Daarvoor moet het werk:

  • Van letterkunde, kunst of wetenschap zijn zoals bedoeld in art. 10 van de Auteurswet.
  • Waarneembaar en identificeerbaar zijn. Dus een eigen en oorspronkelijk karakter hebben. De maker moet het zelf bedacht hebben en het mag niet gekopieerd zijn van andermans werk.
  • Een persoonlijke stempel van de maker hebben. Het werk mag niet alledaags zijn, er moet resultaat zichtbaar zijn van ‘menselijk scheppende arbeid en creatieve keuzes’, met een eigen- en oorspronkelijk karakter.
  • Niet zijn uitgesloten van bescherming zoals een stijl, idee of techniek.

Met werken van letterkunde, wetenschap of kunst worden in deze wet onder andere bedoeld: boeken in de breedste zin van het woord; toneelwerken, muziekwerken, teken-, schilder-, beeldhouw- en filmwerken, maar ook fotomateriaal.

Wat is auteursrechtinbreuk?

Wanneer het werk dat u gemaakt heeft, wordt gekopieerd door iemand anders, kan er sprake zijn van auteursrechtinbreuk. U heeft dan als maker het recht om publicatie, duplicering of verspreiding van dit gekopieerde werk te verbieden. In sommige gevallen kunt u ook recht hebben op een schadevergoeding of eisen dat het gekopieerde werk wordt vernietigd. Van auteursrechtinbreuk is echter geen sprake als u, als maker, een licentie heeft verleend waarbij auteurscontractenrecht ook belangrijk is. Wilt u hierover meer weten neem dan contact op met één van onze advocaten auteurscontractenrecht.

Wanneer bent u maker, rechthebbende of eigenaar van een bepaald werk?

U bent in de regel rechthebbende, maker of eigenaar van een werk, als u degene bent die bij de eerste openbaarmaking vernoemd wordt. Wanneer u denkt dat u de eigenaar of maker bent van een werk waar iemand anders bij vernoemd wordt, moet u dat kunnen aantonen. Hierbij kan een advocaat auteursrecht u helpen om dit bewijs te leveren. Bedenk wel dat wanneer een bepaald werk onder werktijd is gemaakt, uw werkgever in dat geval rechthebbende is, met name als u het werk in dienstverband heeft gemaakt. Wilt u hierover meer weten, dan kunt u daarover ook informatie inwinnen bij één van onze advocaten auteursrecht.

Waar moet u op letten bij auteursrecht?

Auteursrecht beslaat een groot gebied, maar in sommige gevallen wordt niets vastgelegd. Dat geldt bijvoorbeeld vaak bij het maken van logo’s, maar ook bij het plaatsen van teksten, foto’s, films en muziek op internet.

  • Auteursrecht ontstaat automatisch dus ook bij het ontwikkelen van een logo. Wanneer u dan ook een logo laat maken door een bedrijf, zorg er dan voor dat in het contract staat dat het auteursrecht van dat logo aan u of uw bedrijf wordt overgedragen. Zo voorkomt u discussie over het toegestane gebruik van dat logo.
  • Teksten, foto’s, films en muziek die op het internet worden geplaatst, zijn ook beschermd met auteursrecht. Wanneer u hiervan gebruik maakt, is het vermelden van degene die het auteursrecht heeft, niet voldoende om u te vrijwaren voor mogelijke problemen. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde. Maakt iemand, zonder uw toestemming, gebruik van een werk dat u heeft geplaatst op internet, dan kunt u dit aanvechten.

Een advocaat auteursrecht kan u helpen

Auteursrecht is lastig en wordt nog ingewikkelder wanneer landsgrenzen worden overschreden. Een advocaat auteursrecht kan u adviseren over auteursrecht, auteursrechtbescherming en auteursrechtinbreuk. Daarbij gaat het niet altijd over boeken, films en toneelstukken. Veel vaker komt het voor dat foto’s, logo’s of een korte tekst wordt overgenomen van het internet zonder dat daar toestemming voor is verleend. Heeft u vragen over auteursrecht, dan kunt u hierover contact opnemen met één van onze gespecialiseerde advocaten auteursrecht. Zij kunnen u bijstaan bij verschillende zaken betreffende het auteursrecht, maar ook bij het opstellen van een akte van overdracht van auteursrecht, licentie overeenkomsten of bij conflicten over inbreuk.