3 min Leestijd

EU ontwerp-verordening omtrent crypto-activa uitgelekt

In september is een wetsvoorstel voor een verordening op de markten in crypto-activa (MiCA) uitgelekt naar de pers. Het gaat om een document van 168 pagina’s, bestaande uit 114 artikelen. Het voorstel heeft vier zelfbenoemde hoofddoelen. Ten eerste, juridische zekerheid en reglementaire duidelijkheid  bieden voor alle crypto-activa die nog niet worden gedekt door bestaande wetgeving voor financiële diensten. Ten tweede, innovatie en eerlijke mededinging bevorderen door een veilig en proportioneel kader te bieden om in te functioneren. Ten derde, bescherming bieden voor consumenten en investeerders. Tot slot, financiële stabiliteit en ordelijk monetair beleid waarborgen. 

Het voorstel is bedoeld als een stap richting het ondersteunen en faciliteren van de potentie van digitale financiën en daarmee Europa het voortouw te laten nemen in blockchain innovatie. 

Om voornoemde doelen voor crypto-activa te realiseren, moet eerst gedefinieerd worden wat precies valt onder crypto-activa. Een dergelijke definitie is in de MiCA ontwerp-verordening opgenomen als volgt: “een digitale representatie van waarde of rechten, welke elektronisch kunnen worden overgedragen en opgeslagen, door gebruik te maken van distributed ledger of vergelijkbare technologie.” Een brede definitie, zodat het alle crypto-activa kan beslaan die nog niet door andere EU regelgeving worden gedekt. 

Daarnaast is een verdeling in drie subcategorieën gedefinieerd, namelijk utility tokens, asset-referenced tokens en e-money tokens. Utility tokens zijn bedoeld om digitale toegang te bieden tot een applicatie, diensten of bronnen beschikbaar op een distributed ledger (DLT), waarbij deze tokens slechts geaccepteerd worden voor die toegang door de uitgevende partij . Asset-referenced tokens zijn gedefinieerd als  een ruilmiddel met een stabiele waarde, door te refereren aan de waarde van (een combinatie van) fiduciaire valuta, producten of crypto-activa. E-money tokens zijn een subcategorie van asset-referenced tokens, waarin de waarde alleen verwijst naar fiduciaire valuta.  

Crypto-activa diensten worden ook gedefinieerd, waarbij een breed scala aan diensten en transacties gerelateerd aan crypto-activa wordt inbegrepen.

De ontwerp-verordening MiCA is gedetailleerd, breed en uitgebreid. Het zou een positieve stap kunnen vormen richting het formuleren van een kader, waarbinnen de industrie zich naar de volgende fase van ontwikkeling van applicaties gebaseerd op DLT en blockchain technologie kan bewegen. Hopelijk zal dit hoger handelsvolume en bredere geographische invoering bevorderen. Toch roept de huidige versie ook wat zorgen op. De naleving en wettelijke eisen zoals momenteel omschreven, zouden te duur en complex kunnen zijn voor zo’n jonge en innovatieve industrie om aan te voldoen. Om te voorkomen dat innovatie zich uit Europa verplaatst – precies het tegenovergestelde effect van wat is beoogd – zullen enkele ondersteunende verbeteringen moeten worden toegevoegd. 

Bovendien dekt het huidige ontwerp de financieringsinstrumenten niet, waardoor het bijna alle huidige en toekomstige gedecentraliseerde financieringsinstrumenten (DeFi) uitsluit. Dat zou kunnen betekenen dat deze markten niet meer toegankelijk zijn voor Europa en haar burgers, wat innovatie zou kunnen onderdrukken. Een volgende versie zou tokenisatie van verhandelbare aandelen, winstrecht en renteswaps kunnen benoemen, omdat het decentraliseren daarvan innovatie zou kunnen versterken en de markt toegankelijker zou kunnen maken voor kleine en middelgrote bedrijven. Zoals ik al vaak heb benoemd: “MiCa zou de EU een breed kader kunnen bieden voor het aanbieden van crypto-financieringsinstrumenten die momenteel nog niet uniform worden gereguleerd door de EU Prospectus Verordening. Deze beslaan inversteringen van minder dan 8 miljoen euro. Voor dat soort kleinere investeringen moeten de uitgevende (SME) partijen nu voldoen aan de lokale wetgeving van elke lidstaat. Een eenduidig EU kader, geboden door MiCA, zou grensoverschrijdende investeringen enorm kunnen stimuleren. Het zou de EU ferm aan de voorhoede van DeFi instrumenten plaatsen.”

Samengevat vertegenwoordigd MiCA een positieve verandering, waarin kerndoelen en een geharmoniseerde aanpak worden uitgedrukt die positief zullen worden ontvangen, hoewel de ontwerp-verordening nog zou kunnen verbeteren met ondersteunende en inclusieve aanpassingen.


In samenwerking met Saar Hoek

02 november 2020 - Blockchain

About Jetse Sprey

Jetse is aan ons kantoor verbonden als legal counsel. Hij vindt oplossingen in plaats van problemen en is telkens weer in staat om impasses te doorbreken. Hij zegt wat hij ergens van vindt en niet wat hij denkt dat zijn cliënten willen horen.

Hij schrijft scherpe contracten die goed te lezen zijn. Hij heeft veel ervaring met Blockchain en onderneemt daar zelf in. Hij schrijft processtukken en adviezen die overtuigen. Hij weet veel van intellectueel eigendom, privacy en ondernemingsrecht.

Meer over Jetse Sprey