3 min Leestijd

Belinda Meuldijk wint kort geding

Belinda Meuldijk is door de Voorzieningenrechter in Amsterdam op 6 juni 2007 in het gelijk gesteld in het kort geding dat zij had aangespannen tegen de Privé (Telegraaf Tijdschriften Groep, TTG, aangezien er in de Privé eind mei foto’s zijn gepubliceerd van het interieur van haar woning bij een artikel waarin werd gesuggereerd dat de woning volledig zou zijn uitgewoond.

Volgens Meuldijk was de publicatie van de foto’s en het artikel onrechtmatig, omdat er inbreuk gemaakt werd op haar privé leven. Zij vorderde o.a. een verbod om het artikel verder te exploiteren, een verbod om van de foto’s van het interieur van haar huis gebruik te maken, vernietiging van de foto’s en bekendmaking van de identiteit van de maker van de foto’s.

De rechter oordeelde dat de door Meuldijk gevorderde maatregelen een beperking vormen op de vrijheid van meningsuiting van TTG. Dat is enkel mogelijk als een beperking bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en rechten van anderen. Nu de bewuste foto’s zonder medeweten of toestemming van Meuldijk zijn gemaakt, het haar persoonlijke levenssfeer betreft en zij zich in haar eigen huis veilig en onbespied moet kunnen wanen, vormde de publicatie volgens de rechter een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van Meuldijk. De omstandigheid dat Meuldijk zelf meewerkt aan (andere) publicaties, waarin ook haar woning soms zichtbaar is, maakt dit niet anders, omdat Meuldijk in die gevallen zelf bepaalt wat getoond wordt. Die inbreuk van TTG op de persoonlijke levenssfeer van Meuldijk was onrechtmatig. De rechter vond dat het op weg van TTG had gelegen om Meuldijk vóór publicatie met de foto’s te confronteren, aangezien het foto’s en teksten betroffen op basis waarvan negatieve conclusies kunnen worden getrokken die schadelijk zijn voor Meuldijk. Bovendien zijn de foto’s genomen in het voorjaar of de zomer van 2006 en niet een paar weken voor publicatie, zoals TTG heeft gesteld.

Privé had gesteld d at het artikel nieuwswaarde voor de lezers van Privé had “omdat ermee zou worden aangetoond dat het leven met veel dieren voor veel troep zorgt”. TTG heeft echter niet voldaan aan het beginsel van hoor en wederhoor, hetgeen een kleine moeite was geweest, omdat Meukdijk veelvuldig contact had met een redacteur van de Privé in verband met een later te publiceren interview.

De rechter wijst o.a. de vordering van Meuldijk toe om de bron (de maker van de foto’s) bekend te maken. Het recht van vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid brengen mee dat een journalist in beginsel gerechtigd is zijn bronnen geheim te houden. Aangezien vaststaat dat de foto’s zijn genomen door een bekende van Meuldijk, immers op sommige foto’s staan bekenden van Meuldijk afgebeeld, wordt Meuldijk geacht een bijzonder belang te hebben bij bekendmaking van die bron. Meuldijk krijgt verder een voorschot op schadevergoeding toegewezen en TTG dient een rectificatie te plaatsen in het volgende nummer van de Privé.

bron: www.rechtspraak.nl

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg