2 min Leestijd

Concept-wetsvoorstel auteurscontractenrecht: verbetering of verslechtering huidige praktijk?

Het concept-wetsvoorstel auteurscontractenrecht (tot ”Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de aanpassing van het auteurscontractenrecht”) bevat een aantal grote wijzigingen ten aanzien van de huidige vrijheid om onder meer over auteursrechten te beschikken.

Zo zal het auteursrecht in beginsel alleen nog na het overlijden van de maker geheel of gedeeltelijk mogen worden overgedragen.

Ook de huidige licentiepraktijk zal aanmerkelijk worden gewijzigd. Zo zullen exclusieve licenties voor langer dan vijf jaar, na verloop van telkens vijf jaar door de licentiegever opzegbaar zijn. Ook zal de rechter een overeengekomen licentievergoeding op verzoek van de maker (al dan niet met terugwerkende kracht) in zijn voordeel kunnen wijzigen ”indien de vergoeding die hij ontvangt gelet op de wederzijdse prestaties een ernstige onevenredigheid vertoont in verhouding tot de opbrengst van de exploitatie van het werk”.

Het concept-wetsvoorstel stuit nu al op grote bezwaren. Zo zou het concept-wetsvoorstel de huidige praktijk aanzienlijk wijzigen, terwijl voor die wijzigingen geen noodzaak zou bestaan. Verder zou het concept-wetsvoorstel niet per se in het belang van de auteursrechthebbenden zijn, onder meer omdat zij niet langer vrijelijk naar eigen inzicht over hun rechten zullen kunnen beschikken.

Belangstellenden wordt door middel van een zogenaamde internetconsultatie in de gelegenheid gesteld om zich uit te laten over het concept-wetsvoorstel tot 30 september 2010 (na verlenging van de consultatietermijn, deze eindigde aanvankelijk 1 september). Voor het concept-wetsvoorstel, de toelichting erop en de mogelijkheid om te reageren, zie: http://www.internetconsultatie.nl/auteurscontractenrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg