3 min Leestijd

Hardrocker vs. Popstar: RED!

De naam RED! voor de band geformeerd uit het televisieprogramma van SBS Popstars maakt geen inbreuk op de merkrechten en of handelsnaamrechten van een hardrockband die eveneens de naam RED heeft. Evenmin is het gebruik daarvan onrechtmatig.

In 1999 hebben een viertal hardrockmuzikanten een band opgericht met de naam RED. Vervolgens richten in 2008 de winnende finalisten van Popstars eveneens een band op met de naam RED!. SBS heeft op 23 december 2008 het beeldmerk RED! gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. De hardrockers hebben op 20 januari 2009 het woordmerk RED gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau.

De hardrockers hebben SBS verzocht het gebruik van de benaming RED! te staken. De hardrockers stellen – kort gezegd – dat SBS met het gebruik van de aanduiding RED! inbreuk maakt op de merkrechten en handelsnaamrechten van de hardrockers. Voor zover er geen sprake is van inbreuk op de merkrechten en/of handelsnaamrechten geldt dat de handelwijze van SBS onrechtmatig is.

Merkrecht

Nu SBS het merk RED! op 23 december 2008 heeft gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en aan de zijde van de hardrockers pas in aanloop naar het kort geding op 20 januari 2009 een spoedregistratie is verricht voor het merk RED, heeft SBS een ouder merkrecht dan de hardrockers. Van een inbreuk op het merkrecht van de hardrockers door SBS is dan ook geen sprake.

Dat de hardrockers het merk RED eerder gebruikten dan SBS doet daar niet aan af. Het recht van voorgebruik kan de hardrockers alleen maar baten in het geval SBS haar merk te kwader trouw zou hebben gedeponeerd en daarvan is niet gebleken. In dit verband is van belang dat SBS voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij, voordat zij het merk RED! heeft laten deponeren, zorgvuldig heeft onderzocht of zij tot deze naamskeuze kon overgaan.

Handelsnaamrecht

Voor een geslaagd beroep op het handelsnaamrecht moet allereerst de vraag worden beantwoord of de band van de hardrockers kan worden aangemerkt als een onderneming in de zin van de handelsnaamwet. Daarvoor is nodig dat zij op commerciële wijze deelneemt aan het economische verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en zij als min of meer blijvend georganiseerd verband naar buiten toe optreedt.

De band van de hardrockers voldoet niet hieraan. De band van de hardrockers staat niet ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, heeft zich niet bij de belastingdienst aangemeld als ondernemer, draagt geen BTW af en CD’s van de band zijn niet of nauwelijks in het openbaar verkrijgbaar. Daar komt bij dat de band van de hardrockers de afgelopen jaren slechts 4 keer per jaar heeft opgetreden.

Onrechtmatig handelen

In dit verband hebben de hardrockers gesteld dat met het gebruik van de naam RED! afbreuk wordt gedaan aan de goede naam en reputatie van de band RED, waarin de hardrockers jarenlang geïnvesteerd hebben. Bovendien wordt door het handelen van SBS nodeloos verwarring gewekt bij het publiek, hetgeen volgens de hardrockers eveneens onrechtmatig is. De hardrockers hebben echter onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat met het gebruik van de benaming RED! door SBS afbreuk wordt gedaan aan de goede naam van de band van de hardrockers.

Daarnaast kan niet gezegd worden dat door het gebruik van de naam RED! nodeloos verwarring bij het publiek ontstaat. In dit kader heeft SBS voldoende aannemelijk kunnen maken dat de hardrockers, die met name hardrock muziek maken, zich op een geheel ander publiek richten dan SBS die met de band RED! vrolijke popmuziek brengen. Dat de twee bands elkaar op dezelfde festivals zullen tegenkomen is dan ook niet waarschijnlijk. Ten slotte hebben de hardrockers op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt dat zij schade lijden of hebben geleden door het gebruik van de naam RED! door SBS.

Uitspraak

De hardrockers worden op alle punten in het ongelijk gesteld en de vorderingen worden afgewezen met veroordeling van de hardrockers in de kosten van het kort geding.

 
 
 
 

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg