2 min Leestijd

Maarten Spanjer veroordeeld tot rectificatie

De voorzieningenrechter van rechtbank Amsterdam heeft 18 februari 2010 inhet kort geding van Klaas de Jong tegen Maarten Spanjer geoordeeld dat Spanjer onrechtmatig heeft gehandeld.

Filmproducent Klaas de Jong, bijgestaan door Jaap Versteeg van Versteeg Wigman Sprey advocaten, spande een kort geding aan tegen Spanjer, omdat Spanjer zich in landelijke media, waaronder in RTL Boulevard en De Telegraaf, negatief over hem had uitgelaten en hem daarbij ”oplichter” had genoemd. De Jong vorderde onder meer rectificaties door Spanjer.

De rechter overwoog dat de vorderingen tot het (laten) plaatsen van rectificaties een inperking inhielden van het in artikel 10 Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) vastgelegde recht op vrijheid van meningsuiting. Een beperking daarop is slechts toegestaan indien deze bij wet is voorzien en noodzakelijk is in een democratische samenleving ter bescherming van de in het artikel genoemde belangen, waaronder de bescherming van de goede naam of rechten van anderen. Bovendien dient een dergelijke beperking ”proportioneel” te zijn.

Er is sprake van een bij wet voorziene ”beperking” wanneer de publicatie of het interview onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW, waarbij de omstandigheden van het geval in aanmerking moeten worden genomen en wederzijdse belangen dienen te worden afgewogen.

In het onderhavige geval werd het belang van Spanjer zo omschreven dat hij zich ”kritisch, vrijelijk en waarschuwend’ moet kunnen uitlaten. Daartegenover stond het belang van De Jong dat deze niet werd blootgesteld aan ”lichtvaardige verdachtmakingen”.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de beschuldigingen van Spanjer over De Jong onvoldoende steun vonden in de feiten en dat de uitlatingen van Spanjer diffamerend en schadelijk zijn, en daarom onrechtmatig. Spanjer had met het gebruik van de term oplichter niet de zorgvuldigheid in acht genomen die in het maatschappelijk verkeer wordt vereist. Hiermee oordeelde de rechter dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 10 (lid 2) EVRM voor de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

De voorzieningenrechter heeft Spanjer veroordeeld om een rectificatie te doen plaatsen De Telegraaf en tot vergoeding van de proceskosten van De Jong.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg