2 min Leestijd

Ministerpresidentrutte.nl

De Nederlandse Staat had een kort geding aangespannen om de domeinnaam www.ministerpresidentrutte.nl te krijgen. De eigenaar van de domeinnaam (hierna te noemen: de gedaagde) had de domeinnaam in maart 2010 gedeponeerd.

Via de site word je automatisch gelinkt naar de website op www.klokkenluideronline.nl, waar vermeende misstanden met betrekking tot de minister-president en de Staat aan de kaak worden gesteld. De gedaagde weigerde de domeinnaam www.ministerpresidentrutte.nl aan de Staat over te dragen. De rechtbank Haarlem heeft 1 september 2011 geoordeeld dat de gedaagde de domeinnaam binnen twee weken aan de Nederlandse moet overdragen.

De gedaagde maakt naar het oordeel van de voorzieningenrechter misbruik van de bevoegdheid tot registratie en instandhouding van de domeinnaam. ?Als de gedaagde zijn gedachtegoed via internetsites aan de man wil brengen, dient hij dat te doen op eigen kracht en niet via de domeinnaam van een website die het publiek bezoekt om informatie over minister-president Rutte te krijgen?, aldus de voorzieningenrechter.

Ten overvloede merkte de voorzieningenrechter op dat het vasthouden van een domeinnaam met als enig doel de Staat te beletten een voor haar van belang zijnde domeinnaam te registeren, ook misbruik van bevoegdheid zou opleveren. In die situatie zou de gedaagde de bevoegdheid de domeinnaam te registreren namelijk uitoefenen met geen ander doel dan de Staat te schaden of met een ander doel dan waarvoor zij is verleend. Er zou daarnaast ook sprake zijn van misbruik van bevoegdheid indien de domeinnaam zou zijn geregistreerd met het enkele oogmerk die te zijner tijd met winst aan de Staat te verkopen.

De voorzieningenrechter oordeelde dat er naast misbruik van bevoegdheid ook sprake van onrechtmatig handelen van gedaagde is. Het feit dat gedaagde bezoekers van www.ministerpresidentrutte.nl doorverwijst naar www.klokkenluider.nl brengt immers het risico met zich dat de minister-president en de Staat worden geassocieerd met de op die site voorkomende verdachtmakingen. Op de website www.klokkenluideronline.nl wordt namelijk onder meer gesuggereerd dat diverse (meer of minder bekende) personen zich schuldig hebben gemaakt aan of betrokken zijn bij zeer ernstige misdrijven. Wat de status van die uitlatingen is, is in het kort geding niet aan de orde geweest. Wel is geoordeeld dat het verwarring bij het publiek heeft veroorzaakt.

De wijze waarop gedaagde gebruik maakt van de domeinnaam ministerpresidentrutte.nl werd daarom gekwalificeerd als zijnde strijdig met de in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid (en daarmee onrechtmatig) en als misbruik van bevoegdheid makend.

Zie voor de uitspraak www.rechtspraak.nl, LJN: BR6505.

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg