6 min Leestijd

Wat zijn de gevolgen van het Conronavirus voor organisatoren van evenementen?

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet opgeroepen om alle evenementen met 100+ bezoeker te cancelen. Een oproep die enorme gevolgen heeft voor organisatoren van evenementen. Wat die gevolgen precies zijn lees je hier.

MOET IK MIJN EVENT ANNULEREN?

Alle evenementen waar meer dan honderd bezoekers op af komen moeten in ieder geval tot 31 maart 2020 worden afgelast.

MOET IK DE BEZOEKERS HUN GELD TERUGBETALEN?

De relatie met een bezoeker, is een contract: de bezoeker betaalt en de organisator verzorgt het evenement waar de bezoeker toegang toe “koopt”.

Als een evenement op last van de overheid wordt afgelast kan de bezoeker er niet heen. De organisator is in verzuim: hij had het moeten organiseren en toegang moeten leveren en dat doet hij niet. Als je iets moet doen en je doet het niet, is de wederpartij, hier dus de consument, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Bij zo’n ontbinding moet de organisator de consument zijn geld terug betalen. De ontbinding vereist van de consument een actieve handeling, zoals bijvoorbeeld het sturen van een mail waarin de overeenkomst wordt ontbonden, op dat moment ben je als organisator verplicht het betaalde bedrag voor het ticket aan de consument terug te betalen. Verder ben je als organisator niet aansprakelijk voor andere door de consument gemaakte kosten in verband met het afgelaste evenement. Denk hierbij aan een al geboekt hotel of treinkaartje. Die hoef je als organisator niet te vergoeden.

Algemene voorwaarden bieden geen soelaas in b2c verhouding

Het recht van de consument om te ontbinden en de daaropvolgende verplichting van de organisator om het ticket terug te betalen kan in de algemene voorwaarden niet worden uitgesloten. Althans, dit kan je natuurlijk wel in je algemene voorwaarden zetten maar dat heeft geen nut omdat de wet bepaalt dat zo’n bepaling door de consument buiten spel kan worden gezet.

MOET IK MIJN LEVERANCIERS, VERHUURDERS ETC HUN GELD TERUGBETALEN?

Bij leveranciers, verhuurders, stand bouwers en andere professionele partijen is het maar de vraag of hier sprake is van overmacht. Feit is dat zij in principe nog gewoon hun diensten kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld anders als de stad waarin het evenement zou plaatsvinden op laste van de overheid op slot moet. In zo’n geval is wel sprake van overmacht en kan de overeenkomst worden ontbonden en ben je niet schadeplichtig tenzij je dit anders, bijvoorbeeld in je contract of algemene voorwaarden, hebt afgesproken. Van overmacht in de verhouding met deze partijen zal dus niet snel sprake zijn.

Overigens kan een opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever, hier de organisator, altijd worden beëindigd. Je bent dan als opdrachtgever wel schadeplichtig en zal een evenredig deel van de vergoeding en eventuele onkosten die zijn gemaakt moeten vergoeden.

Algemene voorwaarden bieden wel soelaas in b2b verhouding

Hier kunnen je contract en algemene voorwaarden uitkomst bieden. Er bestaat namelijk een belangrijk verschil tussen de overeenkomsten met professionele partijen en consumenten. Bij professionele partijen mag je namelijk in je contract en/of algemene voorwaarden wel opnemen dat je de overeenkomst in een geval van overmacht kan beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Check dus goed of je zulke afspraken hebt gemaakt en of je daar in deze omstandigheden op kan beroepen.

WAT TE DOEN MET DE LOPENDE REKENINGEN?

Indien je door de afgelaste evenementen in de knel komt met je liquiditeit dan zijn daarvoor een aantal tegemoetkomingen. Zo heeft de overheid regels voor de Borgstelling MKB-kredieten versoepeld en kan je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

Met de verruiming kunnen mkb-bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank. Doordat de overheid deels garant staat kan meer geleend worden, onder de verruimde regeling staat de overheid borg voor 75% van het geleende bedrag in plaats van 50% onder de pre-corona regeling. Overigens kan je hiervoor zelf geen aanvraag indienen dat moet de bank voor je doen. Meer informatie over de versoepelde voorwaarden vind je hier.

Uitstel betaling belastingdienst

Voor je inkomensbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting kan je uitstel van betaling vragen. Het verzoek moet schriftelijk worden gemotiveerd. De beoordeling vind overigens pas later plaats. De Belastingdienst legt geen verzuimboete op indien je een van voornoemde belastingen te laat zou betalen.

WAT TE DOEN MET JE PERSONEEL?

De overheid heeft hiervoor een maatregel getroffen die uitkomst kan bieden om aan je loonverplichtingen te kunnen blijven voldoen en je personeel te kunnen behouden. Hiervoor is de ´Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW) afgekondigd. Onder deze regeling kan je als werkgever indien je een omzet verlies van 20% voorziet een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’.  De tegemoetkoming kan voor drie maanden worden aangevraagd met de mogelijkheid tot verlening van nog eens drie maanden. Indien de aanvraag wordt toegewezen ontvang je een voorschot van maximaal 80% van de verwachte tegemoetkoming van het UWV. De hoogte van de tegemoetkoming zal maximaal 90% van de loonsom zijn (bij het wegvallen van 100% van de omzet) en is afhankelijk van de terugval in omzet. Achteraf zal worden vastgesteld hoeveel de omzet in de desbetreffende periode daadwerkelijk is gedaald. De regeling is op dit moment nog niet van kracht en een aanvraag kan dus nog niet gedaan worden.

De NOW vervangt de werktijdverkortingsregeling (WTV). Mocht je al een aanvraag onder de WTV hebben gedaan dan hoef je niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Aanvragen onder de WTV worden beschouwd als een aanvraag onder de NOW.

LET OP JE VERZEKERINGSVOORWAARDEN

Het zou kunnen zijn dat je verzekering voor de kosten opdraait die gepaard gaan met het annuleren van je event. Hoewel bij de meeste evenementen verzekeringen en annuleringsverzekeringen epidemieën en pandemieën worden uitgesloten. Dit betekent dat de kosten voor het cancelen van je evenement vanwege de door de overheid getroffen corona maatregelen helaas niet worden gedekt.

Verzekeringen voor 27 februari 2020 afgesloten bij Nationale Nederlanden keren wel uit

Organisaties die voor 27 februari bij Nationale Nederlanden een verzekering hebben afgesloten kunnen hun hart ophalen. Tot die tijd heeft Nationale Nederlanden epidemieën en pandemieën niet uitgesloten onder haar evenementenverzekeringen. Concreet betekent dit dat organisaties die voor 27 februari 2020 een verzekering bij Nationale Nederlanden  hebben afgesloten de schade als gevolg van het corona virus vergoed krijgen ongeacht of het gecancelde evenement na 27 februari 2020 plaatsvindt.

Epidemieën en pandemieën worden helaas vanaf 27 februari 2020 ook door Nationale Nederlanden uitgesloten. Nog snel een verzekering bij Nationale Nederlanden afsluiten heeft dus helaas geen zin.

NB OVERMACHT WAT WORDT DAAR JURIDISCH MEE BEDOELD?

Als twee partijen een contract met elkaar hebben gesloten, hebben zij over en weer verplichtingen op zich genomen. Gewoonlijk zal de een moeten betalen voor een dienst (of geleverde zaken) van de ander. Als een van de partijen niet nakomt (‘wanprestatie’) dan heeft de andere partij in beginsel een aantal opties. Hij kan nakoming vorderen, maar ook schadevergoeding en zelfs nakoming en schadevergoeding. Ook kan hij de overeenkomst ontbinden. Een ander alternatief is om zijn eigen verplichting op te schorten.

Aan de verschillende opties verbindt de wet verschillende voorwaarden. Zo is er vaak ‘verzuim’ vereist. Verzuim van een schuldenaar wordt in de wet geregeld en vereist in beginsel dat je de ander schriftelijk moet hebben gewezen op het feit dat hij of zij niet presteert en dat je daar wel aanspraak op maakt. Ook moet je de wederpartij een redelijke termijn gunnen om alsnog na te komen.

Nakoming kan je niet vorderen als nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is. Dat zal vrijwel altijd het geval zijn in situaties van overmacht.

Schadevergoeding kan daarnaast alleen gevorderd worden als de niet nakoming (de wanprestatie) aan de schuldenaar kan worden toegerekend. En ook nu speelt overmacht een rol. De wettelijke regeling van overmacht bepaalt namelijk dat een wanprestatie aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend als die niet nakoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Indien wordt gekozen voor ontbinding van de overeenkomst, dan speelt overmacht in principe geen rol: je kan de overeenkomst ontbinden in geval van wanprestatie, ongeacht of die wanprestatie aan de schuldenaar kan worden toegerekend.

About Merel Teunissen

Merel Teunissen advocaat

Merel werkt voor cliënten in de cultuur, tech industrie, groot MKB en de mediabranche (met name de film- en televisie). Merel adviseert en procedeert op het gebied van mediarecht, filmrecht, privacyrecht, contractenrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Als advocaat is Merel pragmatisch, betrokken en duidelijk. Merel is een waardevolle sparringpartner voor haar cliënten. Ze denkt juridisch én commercieel strategisch met haar cliënten mee en wijst ze op aandachtspunten voordat er problemen ontstaan. Met veel van haar cliënten werkt ze al jaren samen.

Meer over Merel Teunissen