2 min Leestijd

“Weekend” verliest procedure van Wouter Bos en familie

De rechtbank Amsterdam heeft bepaald dat Audax Publishing B.V., de hoofdredacteur daarvan en de fotograaf EUR 4.000,– schadevergoeding aan Wouter Bos en zijn familie dienen te betalen voor de in het weekblad ‘Weekend’ geplaatste foto’s van Wouter Bos in verschillende familiesituaties. Lees verder,

Op de voorpagina van ‘Weekend’ is een foto afgebeeld van Wouter Bos met één van zijn dochters terwijl hij haar een kus op haar wang geeft. In het binnenwerk staat een paginagrote foto afgebeeld van Wouter Bos met beide dochters in een bakfiets. Verder bevat het blad een vijftal foto’s van Bos in verschillende familiesituaties. Bij de foto’s staan stukken tekst gepubliceerd die verwijzen naar de door Wouter Bos in het verleden ingestelde ‘papadag’. Wouter Bos heeft geen opdracht en geen toestemming gegeven de bewuste foto’s te maken en te plaatsen.

De rechtbank overweegt dat wanneer sprake is van foto’s die zonder opdracht van de geportretteerde en zonder diens toestemming zijn gemaakt, openbaarmaking daarvan op grond van artikel 21 Auteurswet niet geoorloofd is voor zover een redelijk belang – waaronder eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer – van de geportretteerde zich daartegen verzet. Indien sprake is van een dergelijke inbreuk, kan worden aangenomen dat openbaarmaking jegens de geportretteerde ook onrechtmatig is, wanneer het belang van de geportretteerde om gevrijwaard te blijven van inbreuken op zijn persoonlijke levenssfeer zwaarder wegen dan het belang van degene die het portret publiceerde in het kader van zijn recht op de vrijheid van meningsuiting. Bij die belangenafweging kan elke omstandigheid worden betrokken, waaronder het maatschappelijk belang van de publicatie, waarbij heeft te gelden dat publieke figuren meer hebben te dulden dan andere personen.

De rechtbank overweegt dat, los van het feit dat alleen Wouter Bos een publiek figuur is, de nieuwsgierigheid van de bevolking niet zwaarder weegt dan het recht op bescherming van de privacy waar ook publieke figuren onmiskenbaar recht op hebben. De omstandigheid dat Wouter Bos zijn ‘papadag’ heeft ingeleverd toen hij Minister van Financiën werd, levert evenmin een rechtvaardigingsgrond op voor het publiceren van de foto’s. De rechtbank concludeert dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Wouter Bos en zijn familie zwaarder weegt dan het recht van Audax Publishing B.V., de hoofdredacteur daarvan en de fotograaf op uitingsvrijheid.

Bron: rechtspraak.nl (Rb Amsterdam 2 april 2008, LJN: BC8392)

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg