2 min Leestijd

Algemene voorwaarden dienen tijdig ter hand te worden gesteld

Bedrijven moeten hun algemene voorwaarden aan hun klanten op eigen initiatief ter hand stellen voor of bij het sluiten van een overeenkomst. Onlangs heeft de rechtbank Almelo de regels omtrent het ter hand stellen van de algemene voorwaarden overzichtelijk in haar vonnis opgenomen.

Een beding in de algemene voorwaarden is vernietigbaar indien de gebruiker aan de wederpartij niet de redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Deze mogelijkheid is geboden indien de gebruiker de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij feitelijk ter hand heeft gesteld. Het ter beschikking stellen van voorwaarden bij overeenkomsten via het internet moet plaatsvinden op een wijze die opslag voor latere kennisgeving mogelijk maakt. De voorwaarden moeten achter een duidelijk herkenbare hyperlink worden opgenomen.

Uit relevante rechtspraak, wat de rechtbank Almelo meeneemt in haar overwegingen, volgt dat op de gebruiker een bewijslast ligt indien de terhandstelling van de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst wordt betwist. Een ondertekende verklaring door de wederpartij dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen levert dwingend bewijs op. Het staat een partij vrij om tegenbewijs te leveren.

De wet en jurisprudentie maakt op het leerstuk van algemene voorwaarden een paar belangrijke uitzonderingen. Terhandstelling is in bepaalde gevallen niet nodig. Het is dus raadzaam om te kijken of er in een voor u specifieke situatie een bepaalde uitzondering bestaat.

20 april 2010 - Contractenrecht

About Jaap Versteeg

Jaap Versteeg advocaat

Jaap kan als geen ander complexe situaties helder analyseren en daarop zorgvuldig actie ondernemen. Hij maakt daarbij gebruik van zijn grote kennis van en ervaring met alle facetten van het contractenrecht, ondernemingsrecht, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht en zaken over onrechtmatige perspublicaties.

Hij brengt langdurige en publicitair gevoelige conflicten voortvarend tot een goed einde.

Jaap heeft een advies- en procespraktijk ten dienste van ondernemingen en culturele instellingen maar ook talent: een groot aantal presentatoren, musici, schrijvers en andere creatieve persoonlijkheden. Jaap vervult verschillende bestuursfuncties in de culturele sector. Verder doceert hij recht aan de Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam (Theaterschool).

Meer over Jaap Versteeg